Eagle eSIM

Politika e rimbursimit

Politika e rimbursimit

Politika e Rimbursimit të Kompanis Eagle eSIM:

1. Pranueshmëria e Rimbursimit:

Duke pasur parasysh se eSIM-të janë produkte dixhitale, ne nuk ofrojmë rimbursime pas dorëzimit ose aktivizimit të produktit. Kjo politikë aplikohet për të gjitha blerjet eSIM të kryera përmes faqes sonë të internetit.

2. Përjashtimet:

Në rast se hasni ndonjë problem teknik gjatë procesit të aktivizimit të eSIM ose nëse eSIM është i defektuar, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientit brenda 7 ditëve nga data e blerjes. Ne do të hetojmë dhe do të ofrojmë një zgjidhje menjëherë.

3. Pajtueshmëria Ligjore:

Politika jonë e rimbursimit përputhet me kornizën ligjore të Kosovës. Sipas Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, shitësit janë përgjegjës për ofrimin e produkteve që nuk kanë defekte apo dëme. Përgjegjësia e rreptë aplikohet edhe për shitësit që ofrojnë produkte me periudhë garancie. Nëse një eSIM zbulohet me defekt gjatë periudhës së garancisë, ne do ta zëvendësojmë atë me një produkt të ngjashëm ose do të ofrojmë një rimbursim me dëmshpërblim.

4. Kushtet e Rimbursimit për Produktet Dixhitale:

– Për të kualifikuar për një rimbursim ose zëvendësim të eSIM-it, klienti duhet të sigurojë që ky produkt digital të mos jetë aktivizuar ose përdorur.

– Produkti digjital duhet të kthehet në gjendjen e tij origjinale dhe të pakënduar, pa shenja të aktivizimit ose përdorimit.

– Kostoja e transportit për kthimin e produktit është përgjegjësi e klientit, përveç në rastet kur eSIM-i është i defektuar ose i dëmtuar përpara dorëzimit.

– Rimbursimi ose zëvendësimi do të bëhet pas verifikimit të produktit dhe vërtetimit të kërkesës së rimbursimit nga ana jonë.

– Në rast se rimbursimi është i nevojshëm, shuma do të kthehet në metodën e pagesës origjinale brenda një periudhe të caktuar kohore.

5. Përpunimi i Kërkesave:

– Të gjitha kërkesat për rimbursim ose zëvendësim duhet të dorëzohen në përputhje me kushtet e politikës së rimbursimit dhe brenda afatit të caktuar të aplikueshëm.

– Klientët duhet të sigurojnë informacionin e plotë dhe të saktë në lidhje me kërkesën e tyre për të lehtësuar përpunimin e saj.

– Ne do të përpiqemi të përgjigjemi në kërkesat për rimbursim ose zëvendësim brenda një periudhe të arsyeshme kohore, duke përfshirë verifikimin dhe procesimin e tyre.

6. Na Kontaktoni:

– Për çdo pyetje ose nevojë për ndihmë, ju lutemi kontaktoni në Email: support@eagle-esim.com.

Scroll to Top